Загрузка страницы

ITALO DISCO - Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Disco Night (2019) - HAPPY NEW YEAR

Bắt đầu từ ngày 30/3/2020 mình sẽ chuyển các album nhạc Rock, Metal sang kênh nhạc mới chuyên về Rock & Metal:
CD Rock Metal: https://bit.ly/2wLjMtq
Thân mời các bạn yêu thích Rock, Metal sang đăng ký ủng hộ giúp mình. Cảm ơn các bạn nhiều...
Gửi đến các bạn 1 album Melodic Death Metal
Tore Fagerheim - The Uprising (2016) https://youtu.be/olL8V4rOphw
-------------------------------------------
TRACKLIST
01. Disco Night
02. Ciao Ciao Senorita!
03. Disco Boy
04. Disco Lights
05. Disco Girl
06. King Of Disco
07. On The Favorite Wave
08. On The Dance Floor
09. The Best Day Of My Life
10. The New Year With Italo Disco

Видео ITALO DISCO - Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Disco Night (2019) - HAPPY NEW YEAR канала Devil_Woman
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
15 декабря 2019 г. 11:44:15
00:54:16