Загрузка страницы

Miyagi & Andy Panda - Там Ревели Горы (Mood Video)

https://yamakasi2020.com

Miyagi & Andy Panda - Там Ревели Горы

Produced by FMT Jetlag (https://www.instagram.com/fmt.jetlag)

Director: Georgy Tarasov
Codirector: Vladimir Ivanov

Executive producer: Arseniy Zyabbarov
Producer: Tatyana Patrenina
Producer assistants: Sonya Khegay, Lana Ilishkina

HAJIME: Batraz Pukhaev, Konstantin Bagaev, Batraz Khloev, Vladimir Vakho, Sarmat Guchmazov, Rustam Reptiloid, Alexander Seleznev

Production designer: Vasiliy Archangelskiy
Props master: Olga Kryachkova
Art workers: Evgeny Malin, Nikolai Tumaev, Evgeniy Pyatakov
Props: Kirill Bodyanskiy, Anton Kronin

Style: Polina Nomore
Style assistants: Georgy Milyutin, Daria Pavlova

Gaffer: Alexey Morozychev

Production assistants: Polina Klepper, Danil Tarasov, Mikhail Kurasov, Stanislav Novikov, Mikho Mudjiri

Location: Vladimir Kravchenko, Alexander Pisarev

Color: Alexander Zolotarev
Sound design: Vladimir Elizarov
CGI: Vadim Otdelnov
Title: Anastasia Korolkova

Backstage: Nurali Kadirov, Sergey Solovyev

Producer assistants: Sonya Khegay, Lana Ilishkina

hajimerecords copyright: 2020

VK: https://vk.com/hajimerecords
Instagram: https://www.instagram.com/hajimerecords

Видео Miyagi & Andy Panda - Там Ревели Горы (Mood Video) канала Hajime
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
3 августа 2020 г. 21:11:49
00:03:11