Загрузка страницы

YURI SOSNIN (Юрий Соснин) - ITALO DISCO (2017) [Italo-Disco]

Bắt đầu từ ngày 30/3/2020 mình sẽ chuyển các album nhạc Rock, Metal sang kênh nhạc mới chuyên về Rock & Metal:
CD Rock Metal: https://bit.ly/2wLjMtq
Thân mời các bạn yêu thích Rock, Metal sang đăng ký ủng hộ giúp mình. Cảm ơn các bạn nhiều...
Gửi đến các bạn 1 album Melodic Death Metal
Tore Fagerheim - The Uprising (2016) https://youtu.be/olL8V4rOphw
----------------------------------------
01. Favorite Disco
02. An Echo From The 80's
03. Italo Disco
04. Only You
05. Mr. Disco
06. Mr. Dj
07. I Love You!
08. Joy
09. Disco L'amour
10. Love Story
----------------------------------------
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Созвездие 80-х (2017) https://youtu.be/BgXO0CVsR3k
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Cocktail Disco (2017) https://youtu.be/kmR5RxXtC8U
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Disco Night (2019) https://youtu.be/qFjWic9HNbg
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - For You (Для тебя) (2015) https://youtu.be/myFvUR9JjiA
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Italo Disco (2017) https://youtu.be/eunqzt-K_VI
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Nostagia (Ностальгия) (2015) https://youtu.be/ENwLd9YCBxc
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Romantic DJ (Романтик DJ) (2016) https://youtu.be/ELCoHLvzh8I
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Space Dreams (2019) https://youtu.be/P26e10K2FvQ
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Space Expanses (2018) https://youtu.be/_taRwkKSsP8
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - Space Travel (2018) https://youtu.be/Q8JDnkDN8s0
Yuri Sosnin (Юрий Соснин) - The Soul (2018) https://youtu.be/iRJZAWEBs-0
----------------------------------------

Видео YURI SOSNIN (Юрий Соснин) - ITALO DISCO (2017) [Italo-Disco] канала DW's Music Collection
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
10 января 2020 г. 4:15:57
00:52:54