Загрузка страницы

ALA-ALA by Father Lahi

Ang may Pinakamataas na Pagpupuri at Pagpaparangal sa Tunay at Nag iisa, Bugtong at Buhay na Dios ng mga dios, Panginoon ng mga panginoon, Hari ng mga hari, ang nag iisang Pinakabanal at Pinakasakdal na Panginoong Jesukristo na Pinakamakapangyarihan sa lahat ❤️

Видео ALA-ALA by Father Lahi канала JR Galaites
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
25 мая 2021 г. 18:00:34
00:12:45
Яндекс.Метрика